yh533388银河-首页|欢迎您

yh1187银河网站欢迎您!
教授


张娟琨,英国帝国理工博士,yh1187银河网站教授,博士生导师。专业会员Fellow of biomedical sciences (UK),微纳器件与系统技术学会理事。

主讲课程:
本科生:细胞工程(双语)、生物技术概论、生物工业专题讲座、生物工程工艺试验、生物过程检测与控制
研究生:生物过程分析与模拟、发酵工程进展、酶工程(英文)
 
科研领域及方向
[1] 生物化工:酶工程,纳米生物传感器在医药、食品及环保中的应用,蛋白质工程,蛋白质化学,酶动力学,细胞信号传导。
[2] 微生物与生化药学:基因工程药物,天然药物分离技术。
 
科研情况
科技部项目,天津市项目,国际合作项目,横向项目等

先后发表各类科研论文70余篇,参编教材或专著2部,授权或申请发明专利16项。发表的主要学术论文有:
[1] Zhang, J. Betson, M. Erasmus, J. Zeikos, K. Bailly, M. Cramer, LP. And Braga, VM. 2005,J Cell Sci. 118: 5549-5562(IF7.2)
[2] Zhang, J. and Cass, A. E. G. Dec 30 J. Mol. Recognit. 2006,19: 183 — 246(IF3.7)
[3] Zhang, J. Dong, S.M. Zhang,W.L. Mao, Z.W. Bao, L.Y. and Du, X.W. The Ninth World Congress on Biosensors, 2006 may 10-12,Toronto, Canada.
[4] Wang, S. Yu, C. D. Zhang, Y. Wang, J. P. Duan, Z. J. and Zhang, J. Journal of Environmental Science and Health 2006,41: 693-704
[5] Zhang, J. 2006 International Workshop on Bioanalytical Chemistry and Biomedical Engineering,2006 June10-14, Changsha,China
[6] Zhang, J. Zhang,W.L. Dong, S.M. Turer, A.P.F. Fan, Q.J. and Jia, S.R. Analytical Letters 2007,40: 8, 1549—1555
[7] Zhu, C. Lu, F. He, Y. Zhang, J. Du, L. J Ind Microbiol Biotechnol, 2007, 34: 271-278
[8] Zhang, J . Dong, S.M., Lu, J., and Liu, W. The Tenth World Congress on Biosensors, 2008 may 14-16,Shanghai, China.
[9] Zhang, J . Wang, H. Liu, W.S. Bai, L.R. Ma, N. and Lu, J.H Analytical Letters 2008, 41: 3411 - 3419
[10] Zhang J. Dong, S.M. Lu J.H. Anthony P F Turner, Fan Q. J. Jia S.R. Yang H.J. Qiao C.S. Zhou H. He G.W. Analytical Letters 2009, 42: 2905-2913
[11] Zhang, J. Zhang, B.B. Wu, Y. Jia, S.R. Fan, T. Zhang, Z.Y. and Zhang, C.Z. Analyst, 2010, 135: 2706-2710 (IF3.761)
[12] Liu, J. Li, M. Zeng, Z. Song, K. Xue, P. and Zhang, J. IEEE International Symposium on IT in Medicine and Education, 2011, 536-539.
[13] Wang, J. Wang, X. Li, Y. Zhang*, J. and Zhan, L. Analytical Sciences 2012, 28: 237-241
[14] Zhang, J. Wu, Y. Zhang, B.B. Li, M. Jia, S.R. Jiang, S.H. Zhou, H. Zhang, Y. Zhang, C.Z. and Anthony P F Turner Analytical Letters 2012, 45: 986-992  
[15]   Zhang, J. Li, M. Xu, P. Jiang, S.H. Liu, Y.L. Chen, Y. Liu, L.J. and Sha, Z.L. Materials Science and Engineering B 2013, 178: 1191– 1194 
[16]  Liu, L.J. Chen, Y. Wang, W. Chen, C. Gao, M.H. Zhang, X.Q. and Zhang, J. Chin J Anal Chem, 2013, 41(11), 1659–1663
[17] Jiang, S.H. Xu, J.F. Xu, P. Liu, L.J. Chen, Y. Qiao, C.S. Yang, S.F. Sha, Z.L. and Zhang, J. Analytical Letters 2014, 47: 323-330
[18] Chen, Y. Liu, L.J, Gao, Y. Zhang, X.Q. Cao, J. and Zhang, J. K. Chin J Anal Chem, 2014, 42, 113-117
[19] Jiang, S.H. Fan, T. Liu, L.J. Chen, Y. Zhang, X.Q. Sha, Z.L. Liu, Y.L.and Zhang, J.K. Progress in biochemistry and biophysics 2014,41(9):916-920
[20] Zhao,L. Ning, B.A. Bai, J.L. Chen,X. Peng, Y. Sun, S.M. Li,G. M. F,X.J. Liu,Y .Y. Liu,J.Q. Sun,Y. N. Gao,Z.X .and Zhang ,J.K . Analytical Biochemistry 
[21] Gao, Y. Wang, W. Liu, Y.Z. Tao, Q. Wan, X. and Zhang, J.K. Chin J Anal Chem, 2015, 43(2): 212-217.
[22] Wang, W. Gao, Y. Tao, Q. Liu, Y.Z. Zuo, J.J. Ju, X.C. and Zhang, J.K. Chin J Anal Chem, 2015, 43(6): 849-855.
 [23] Zuo, J.J.  Zhao,X.Y. Ju,X.C. Qiu,S.E. Hu,W.S. Fan,T. and Zhang, J.K. Electroanalysis,2016,28(9):2044-2049.
[24] Wan,  X. Zhang,J.K. Yu,W.L. Shen,L.J. Ji,S.Y. Hu,T. Process Biochemistry.2016,09.029.
[25] Zhao, X.Y. Liu,Y.Z. Zuo,J.J. Zhang,J. Zhu,L. Zhang,  J.K. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2017,785:90-95
[26] Zhao,X.Y.Zuo,J.J.Qiu,S.E.Hu,W.S.Wang,Y.F. Zhang,J.K. Food Analytical Methods.2017:1-9.
[27] Zhou,Y.B. Zhu,Y.M. Men,Y. Dong,C.X. Sun,Y.X. Zhang,J.K. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology,2017,44:489-501.
[28] Zhao, XY. Hu, WS. Wang, YF. Zhu, L. Yang, LB. Sha, ZL. Zhang, JK. CARBON, 2018, 127, 618-626.
[29] X. Zhao, X. Ju, S. Qiu, W. Hu, L. Yang, and J. Zhang, Russian in Elektrokhimiya, 2018, 8, 731–739. 
[30] Zhao, X.Y. Ding, J.H. Bai,W.L. Wang,Y,F. Yan,Y.J. Cheng,Y. Zhang, J.K. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, 824, 14–21.


联系方式
办公地点:天津经济技术开发区第十三大街29号yh1187银河网站
邮政编码:300457
办公电话:022-60600063
传 真:022-60602298
Email: zhangjk@tust.edu.cn

您是第3868416位访客